PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 
 
Trinh Tuan
Trưởng phòng
BS. Trịnh Quốc Tuấn
 
Lu doan
Phó trưởng phòng
CN. Lù Văn Đoàn
 
Tuan Hung
Phó trưởng phòng 
ThS. Nguyễn Tuấn Hưng
 
 
STT  Họ và tên Chức vụ
1  BS. Trịnh Quốc Tuấn Trưởng phòng
2  ThS. Nguyễn Tuấn Hưng Phó trưởng phòng
3  CN. Lù Văn Đoàn Phó trưởng phòng
4  ThS. Lê Thùy Dương Giảng viên
5  Quàng Thị Chỉnh Nhân viên
6  Lường Trung Thu Nhân viên
7  Dương Hồng Nhung Nhân viên
8  Nguyễn Xuân Thành Bảo vệ
9  Cầm Chí Thanh Bảo vệ
10  Lò Văn Minh Bảo vệ
11  CN. Nguyễn Thị Huyền Giảng viên
* Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ:
a) Chức năng:
           Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về: công tác tổ chức và cán bộ, quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động; tham mưu thực hiện công tác pháp chế trong Nhà trường và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

b) Nhiệm vụ
       - Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch năm học của trường;
        - Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường;
       - Phối hợp với các đơn vị trong trường lập kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của trường;
        - Lập kế hoạch biên chế hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của trường;
       - Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng các quy định của Nhà nước. Tham mưu bố trí, điều động công chức, viên chức hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức của trường;
       - Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong nhà trường tổ chức xét duyệt, đánh giá công chức, viên chức theo từng chức danh trình các cấp có thẩm quyền quyết định;
       - Phối hợp với các phòng và các đơn vị khác thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong trường;
      - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong nhà truờng;
       - Làm đầu mối thực hiện các công tác về lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong trường;
      - Thực hiện các thủ tục cử công chức, viên chức đi học, đi công tác và thăm quan trong và ngoài nước;     
      - Thực hiện các thủ tục để xem xét bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng;
      - Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức và cán bộ;
      - Quản lý và cập nhật hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong trường, lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định;
      - Thực hiện nhiệm vụ của thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật của trường;
     - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối liên hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định;
      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 


* Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp:
a) Chức năng:
             Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính, kế hoạch tổng hợp, văn thư lưu trữ, công tác đối nội, đối ngoại và một số lĩnh vực công tác khác có liên quan.

b) Nhiệm vụ:
* Công tác quản lý hành chính, văn thư lưu trữ
           - Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản giúp Hiệu trưởng quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ;
           - Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Nhà nước và các văn bản do trường ban hành;
          - Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giao nhận các công văn, tài liệu trong phạm vi quyền hạn và quy định của công tác văn thư; lưu trữ các tài liệu, bảo vệ các tài liệu mật theo các quy định của Nhà nước;
           - Quản lý, đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản; tư vấn, thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của trường trước khi ký ban hành;
         - Thực hiện cấp thẻ đeo, giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các cá nhân thuộc các đơn vị trong toàn trường khi đi công tác theo quyết định của Hiệu trưởng;
          - Thực hiện sao gửi các văn bản liên quan đến trường (kể cả văn bản của tổ chức Đảng và các đoàn thể);
           - Quản lý các loại con dấu của trường và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của nhà nước;
           - Quản lý Dự án và công tác xây dựng cơ bản;
           - Chuẩn bị các báo cáo tổng kết, sơ kết của trường, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu;
         - Tổng hợp báo cáo tháng, quý của các đơn vị trong trường, tổng hợp chương trình công tác, lập các báo biểu và báo cáo thống kê các lĩnh vực thuộc phòng; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường, thông tin, theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị trong trường;

* Công tác phục vụ, đối nội, đối ngoại
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành việc mua sắm, phân phối sử dụng, tu bổ, sửa chữa, bảo quản tài sản và cơ sở vật chất của trường, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt vật chất và tinh thần của toàn trường;
         - Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong và ngoài trường của cán bộ, giảng viên, nhân viên;
        - Tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an; phòng chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội;
         - Quản lý về: đất đai, tài sản công, bếp ăn tập thể, nhà khách, hội trường, phòng họp và quản lý điện nước trong trường;
          - Làm đầu mối thực hiện các quy định của cơ quan quân sự địa phương về xây dựng và quản lý đội ngũ dân quân tự vệ, lực lượng dự bị và phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giải quyết các vấn đề có liên quan đến chính sách hậu phương quân đội;
         - Chịu trách nhiệm thu thập, bảo quản, lưu giữ các huân chương, cờ thưởng, tặng phẩm, vật kỷ niệm, tranh ảnh, tài liệu, băng hình... của trường;
         - Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê tài sản. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán trong việc nhập tài sản và đối chiếu tài sản tăng giảm định kỳ 6 tháng 1 lần. Giám sát, kiểm  tra việc sử dụng tài sản do các đơn vị quản lý sử dụng;
           - Đầu mối trong việc tổ chức công tác hiếu, hỉ, lễ tân, khánh tiết, lễ hội truyền thống, hội nghị viên chức, giao tiếp đối nội, đối ngoại của trường;
         - Chủ trì phối hợp xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển phòng truyền thống của trường. Thường trực xây dựng cơ quan đạt danh hiệu văn hóa;
            - Quản lý, điều phối sử dụng toàn bộ xe ô tô của trường;
          - Lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm và tổ chức in ấn các ấn phẩm văn phòng phục vụ công tác quản lý hành chính, đào tạo của trường;
           - Quản lý, duy trì hoạt động của hệ thống mạng, thông tin điện thoại;
          - Phối hợp với Phòng Công tác học sinh thực hiện tốt việc quản lý ký túc xá và quản lý học sinh, sinh viên nội trú;
           - Sắp xếp, theo dõi lịch hoạt động hàng tuần, hàng tháng của trường;
           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Trường CĐYT Sơn La

Tin xem nhiều
Ảnh hoạt động
Co-ban.jpg Mai-Huong.jpg Duoc.jpg Nguyen-Nga.jpg Lam-sang.jpg Le-Anh-Tuan-HT.jpg
Liên kết nhanh
Thống Kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay309
  • Tháng hiện tại31,920
  • Tổng lượt truy cập7,943,663
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây